مصاحبه ام با تلویزیون تیشک در باره انگیزه های سفر روحانی به اهواز،اعدام ها ، آلودگی ها و جنبش های کارگری و ملی در استان

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr