بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى

سخنان يوسف عزیزی بنی طرف و پرسش و پاسخ در سمینار اونلاین پلاتفرم دموکراتیک ایران در باره ملت عرب اهواز و وضع تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی و قیام تشنگان این ملت در ژويیه ۲۰۲۱

در سمينار پلاتفرم دموكراتيك ايران كه ديروز شنبه ١٤/٨/٢١ زير عنوان “بررسى وضعيت ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى”برگزار شد، من در سخنرانى ٤٥ دقيقه اى ام ابتدا شمه اى در باره پيدايش دولت-ملت ها در اروپا و سپس در ايران پرداختم و آنگاه جغرافياى “عربستان” را كه قيام تموز مردم اهواز در آن رخ داد تشريح كردم و در اين زمينه يك سند تاريخى از محمد تقى انصارى كاشانى فرستاده ناصرالدين شاه به محمره ارائه كردم و اين اساسا بحثى است در باره حدود و ثغور عربستان اهواز. البته مسايل جغرافيائى و تاريخى ديگرى را در باره عرب هاى ساحل (از بوشهر تا بندرعباس و بندر لنجه) ارايه دادم.نيز مسايل تاريخى ناگفته اى را در باره عربستان دوره صفويه و قاجاريه مطرح كردم.ضمنا نگاهى به طرح هاى دولت هاى مركزى از پهلوى اول تا رفسنجانى انداختم و اجراى برنامه هاى سلب هويت تا سلب مالكيت عرب ها را بررسيدم كه بر اساس اسطوره هاى ساخته و پرداخته اين حاكمان اجرا شده اند.در پرسش و پاسخ هم به به تفسير و تحليل شعارهاى قيام اخير تشنگان اقليم اهواز و روابط عرب ها با ترك ها و كردها در ايران پرداختم.هم چنين به آناليز هويت اتنيكى طبقه كارگر اقليم اهواز – از معشور و عبادان تا اهواز و هفت تپه و ديالكتيك ميان دو جنبش كارگرى و ملى عرب اشاره كردم. در باره گرايش هاى مختلف – اعم از فدراليسم و استقلال خواهى- در ميان گروه هاى سياسى اهوازى نيز صحبت مختصرى كردم.در پايان نظرم اين بود كه مسلسل رنج و محنت ملت عرب و ساير مؤلفه هاى ملى و اتنيكى پايان نمى بايد مگر با فروپاشى دولت ملت پهلوى ساخته.

Latest News

فرافکنی نژادی


بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى


نامه تشکر از فعالان و رهبران سازمان های سیاسی آذربایجان


کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی


بکتاش


Facebook

Twitter

Flickr