اتنيك هاى غير فارس و آينده ايران

مشاركتى داشتم در برنامه تلويزيون ‘ا ان تى وى’ كه عنوانش بود: “اتنيك هاى غير فارس و آينده ايران”. شريف بهروز از حزب دموكرات كردستان و ياشار حكاك پور فعال ترك آزربايجانى هم بودند. من حقوق مليت ها را به حقوق تاريخى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و زبانى تقسيم كردم. و درباره حقوق تاريخى مليت هاى غير فارس توضيح دادم كه اينها تا نود سال پيش حاكميت خودرا داشتند، مملكت داشتند، كشور داشتند، چيزى كه در قانون اساسى مشروطيت آمده، مملكت هاى محروسه. اينها كشور بودند كه به ناروا و با ستم و سركوب به استان تبديل شدند. اين كشورها مى توانند در چارچوب يك كشور فراتر باشند و به حقوق خود دست يابند. به عنوان مثال در بريتانيا، كشور ويلز داريم، كشور اسكاتلند داريم، كشور ايرلند شمالى داريم و كشور انگلستان يا همان “كانترى” به انگليسى. همه اينها كشور بريتانيا را تشكيل مى دهند و به ساكنان آنها ملت مى گويند “نيشن” به انگليسى. اين اصطلاحات در رسانه ها، در ادبيات سياسى و همه جا به كار مى رود. براى شناخت حقوق تاريخى ملت عرب بايد بگويم كه اين ملت تا سال ١٣٠٤شمسى به شكل يك شبه كنفدراسيون بود با دولت مركزى تهران.لذا كشورهاى غيرفارس مى توانند در چارچوب يك كشور بزرگتر باشند با حقوقى كه قبلا از آن برخوردار بودند. كشورهاى عربستان، لرستان، كردستان، آزربايجان، خراسان، بلوچستان و تركمن صحرا و در كنارشان ولايات اصفهان و كرمان و شيراز..الخ. حقوق سياسى از حقوق تاريخى منتج مى شود. تامين حقوق اقتصادى از دست رفته به سبب فقدان حاكميت ملى و تبعيض ها و ستم هاى تلنبار اقتصادى. نيز حقوق فرهنگى و زبانى كه طى دهه ها پايمال شده تامين شود. تا ما به جاى يك دولت-ملت يك دولت-ملت ها يا يك كشور-ملت ها داشته باشيم.درباره پيش شرط هاى يك تحول يا تغيير يا براندازى در ايران هم نظرم را گفتم و در پايان راجع به امكان همكارى مليت ها با اپوزيسيون گفتم كه اين اپوزيسيون يك پارچه نيست و از چپ راديكال و چپ ناسيوناليست شروع و به نيروهاى دموكرات و شبه دموكرات و ناسيوناليست و پان ايرانيست و سلطنت طلب ختم مى شود.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr