چرا ملل درون ايران نمى توانند با هم همكارى كنند؟

https://youtu.be/REDzeSf7qTY

“چرا ملل درون ايران نمى توانند با هم همكارى كنند؟” سوالى است كه توسط گوناز تى وى مطرح شد و سه مهمان ترك و كرد و عرب به آن پاسخ دادند: احمد اوبالى، جليل آزاديخواه و يوسف عزيزى بنى طرف. من گفتم: بخشى از ضعف همكارى بر مى گردد به خود مليت ها و بخشى نيز به مليت چيره، مليتى كه در يك برهه زمانى بر اوضاع ايران مسلط شد و بقيه مليت ها را كنار گذاشت و اكنون خودرا صاحب نسق ايران مى داند؛ ملتى كه مى گويد نسق اين مملكت به اسم من است، من ملت تاريخى ام، من اولين امپراتورى جهان را تشكيل دادم كه البته اغلب اين ادعاها گزافه گويى است و پاسخ دارد.اين هيمنه و چيرگى و توطئه و تفرقه مليت بالادست يكى از عوامل مهم عدم هماهنگى است..بايد اين هماهنگى ها از درون تك تك اين مليت ها شروع شود و سپس شامل مليت هايى شود كه اشتراكات بيشترى دارند.. مهمترين عامل عدم هماهنگى تاثير مليت ها از كشورهاى همسايه أست، بى گمان همه ما تعلق خاطرى به هم تبارانمان در آن سوى مرز داريم، ترك، كرد، عرب، بلوچ و تركمن؛ اما مطلق كردن اين امر در مسايل داخلى – كه اين مليت ها با آن دست به گريبان اند- اشتباه است. نبايد در هر گامى كه مى خواهيم براى اشتراك مساعى مليت ها برداريم اختلافات هم تبارانمان در منطقه را مطرح كنيم زيرا عملا كار ما قفل مى شود.. اگر با اين اختلافاتى كه ميان ما، به ويژه ميان ترك و كرد هست پيش برود نه تنها اين رژيم بلكه در رژيم بعدى نيز همين استعمار داخلى ادامه خواهد يافت و ما نخواهيم توانست هيچ كارى بكنيم. این برنامه روز اول فروردین ۱۴۰۰ش ۲۱/۱/۲۰۲۱ پخش شد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr