اعدام، قتل، شکنجه وبازداشت کرد، بلوچ و عرب در ج ا ا- میزگرد تلویزیون کلمه

https://youtu.be/XCrpll888l4

گفتگوى تلويزيون كلمه درباره اعدام عرب ها، دستگيرى هاى گسترده كردها و ناآرامى ها در بلوچستان. مهمانان: يوسف عزيزى، شاهو حسينى مسوول بخش اروپاى حزب دموكرات كردستان ايران و رحيم بنده اى از حزب مردم بلوچستان.من درباره پنج نفر اعدام شده چند روز پيش و حبس انفرادى و شكنجه آنان سخن گفتم. آقاى حسينى پيش بينى كرد كه سركوب سپاه عليه مليت ها در ايران در هفته ها و ماه هاى آينده گسترش خواهد يافت.من نيز گفتم: شمار عرب هاى بازداشت شده طى ماه ها و سال هاى گذشته بيش از ساير مليت ها بوده اما متاسفانه در اين زمينه اطلاع رسانى خوبى نشده است.فرمانده سابق نيروى انتظامى استان عربستان شش ماه قبل اظهار داشت كه طى سه سال گذشته ١٢٥٠ نفر از اعضاى گروه ها و افراد استقلال طلب دستگير شده اند.روز دوشنبه يكم مارس جانشين فرمانده نيروى انتظامى خبر از دستگيرى ٣٧٢١ شهروند عرب داد كه در مجموع مى شود ٥٠٠٠ نفر تقريبا.حدود ٧٨٪؜اعدام ها در ايران از عرب ها، بلوچ ها و كردهاست. اكثر زندانيان هم از اين مليت ها و ترك ها هستند.لذا تينك تانك هاى حاكميت نتيجه مى گيرند كه خطر نه از چپ ها، نه از ملى گرايان پارسى بلكه از همين مليت هاست. برنامه در روز هفتم مارس ۲۰۱۲ پخش شد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr