٢١ آذر، پرچم ها و هويت هاى ملى درون ايران-مشارکت ام در دیالوگ گوناز تی وی

https://youtu.be/84Zl24ftd3Q

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr