سالگرد کشتار نیزار جراحی،اعتراضات آبان۹۸وبررسی ریشه های آن در الاحواز

چرا كشتار عرب ها در آبان ۹۸ شديدتر بود؟ در مصاحبه ام با تلويزيون ‘ائل تى وى’كه در باره اعتراضات آبان ماه و كشتار در نيزار جراحى و اقليم اهواز بود به پرسش هاى زير پاسخ دادم: چرا شدت درگيرى ها در اقليم اهواز بيشتر بود؟ ريشه هاى اقتصادى،اجتماعى و تاريخى حوادث آبان در اين اقليم كدامند؟ البته من در تسلسل تاريخى كشتار عرب ها از پهلوى اول تا نيزار جراحى، قربانيان عبادان را فراموش كردم كه سه تن بودند. نيز اين سوال مطرح شد كه براى هماهنگى نيروهاى مليت ها با اپوزيسيون ايران چه بايد كرد؟ من گفتم كه در مقطع انقلاب بهمن بيشترين زندانيان از گروه هاى چپ بودند اما اكنون مبارزان مليت ها هستند كه اكثريت زندانيان و اعداميان ايران را تشكيل مى دهند و اينها هستند كه حرف اول را مى زنند.نيز گفتم كه جغرافياى كشتار آبان ٩٨ عمدتا اتنيكى بوده است و در آن، انگيزه هاى اقتصادى و اتنيكى درهم تنيده شده؛ وما با مبارزه، فداكارى، جانفشانى و از خودگذشتگى مى توانيم ديوار محال ناديدن مان توسط نخبگان ملت غالب را بشكافيم.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr