نقاط قوت و ضعف دو گفتمان پارسى و غير پارسى در ايران

 برنامه ‘ديالوگ’ روز شنبه ۸ شهریور ۹۹ گوناز تى وى كه من و دكتر ماشاءالله رزمى و جليل آزاديخواه در آن شركت كرديم، از سه ملت عرب و ترك و كرد. در اين گفتگو من فقط فرصت كردم درباره نقاط قوت و ضعف اين دو گفتمان – عمدتا متضاد – در داخل صحبت كنم و فرصت نبود تا در باره جلوه هاى آن در خارج صحبت كنم. تاكيد من اين است كه گفتمان غير پارسى در جنگ و گريز با گفتمان پارسى رو به روست و پس از انقلاب و به ويژه در دو دهه اخير به دستاوردهايى رسيده است اما تا رسيدن به حالت تعادل و يا تغيير معادله ناعادلانه كنونى ميان اين دو ديسكورس، راه زيادى مانده است. جهت حل اين معادله هم پيشنهادهايى داشتم كه فرصت نشد مطرح كنم اما آقاى آزاديخواه راه حلى را پيشنهاد كرد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr