ما صدای نسرین ستوده هستیم

دفاع از آزادى نسرين ستوده و همه زندانيان مليت ها در ايران. به در خواست تلويزيون كلمه، پيام فعالان حقوقى و سياسى در حمايت از خانم نسرين ستوده و خواست ايشان مبنى بر آزادى همه زندانيان سياسى در ايران پخش شده است. من در پيام خود افزون بر حمايت از خانم ستوده و خانم نرگس محمدى تاكيد كردم كه بايد به ياد زندانيان بداقبال زنان بلوچ و عرب هم باشيم كه تا چند ماه پيش حتى نام زندانيان زن عرب را هم نمى دانستيم و در حال حاضر با زندانيان زندان هاى اهواز همچون زندانيان دهه شصت دوره رياست لاجوردى رفتار مى شود.
پيام مرا در دقيقة٥٨:٥٨ بشنويد

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr