چرا ایرانیان در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟

بحث اين هفته برنامه ‘ديالوگ’ تلويزيون گوناز در باره مقاومت ايرانيان در برابر تغيير و از جمله در برابر موج سهمگين جنبش ضد نژاد پرستى در دنيا بود. من و دكتر حسين بر و دكتر يحيايى شركت كرديم. من سه دليل عمده را بر شمردم در اين زمينه: ١- دموكراسى بنيادى (ولو نژادگرا) در غرب و استبداد ريشه دار در ايران ٢- دخالت خارجى در ايران و نبود آن در آنجا ( همچون كودتاهاى ١٢٩٩ و١٣٣٢) ٣- سايه سنگين تاريخ و چرك هاى تاريخ همچون جنبش شعوبيه و نژاد گرايى عرب ستيز و ترك ستيز مبتنى بر اسطوره گرايى شاهنامه اى. دكتر يحيايى در تاييد كلام ام مبنى بر عرب ستيز بودن هفتاد تا هشتاد در صد نويسندگان و شاعران معاصر ايرانى و از جمله اخوان ثالث گفت: سال ها پيش وقتى اخوان ثالث براى شعر خوانى به سوئد آمده بود از او خواستيم شعر “زمستان” را بخواند اما او امتناع كرد و گفت “چون به عربى ترجمه شده است اين شعر را نمى خوانم”. ومن در اينجا مى گويم به اين شاعرك و امثالش، جز “آشغال” نژاد پرست چيز ديگرى مى توان گفت؟

تاریخ پخش ۱۱/۷/۲۰۲۰

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr