آینده سیاست های پان فارسیسم در ایران

خامنه اى مى گويد “من نگرانم، نگذاريد زبان فارسى فرسوده و ويران شود”، و ما در اين برنامه گوناز تى وى به او گفتيم كه اگر تو بى مسووليتى و فقط نگران زبان حدود يك سوم متكلمان در ايران هستى ما براى نجات زبان هاى دو سوم ديگر مى جنگيم. زبان هاى ناتنى له شده. من ابتدا تعريفى را از سوسور در باره مفهوم زبان آوردم و سپس به نقل از دكتر باطنى به نازايى و عقيم بودن زبان فارسى اشاره كردم، در قياس با زبان هاى انگليسى و فرانسه و عربى.آنگاه به آسيب هاى ناشى از انحصار زبانى و فارس سرورى بر زبان هاى غير فارسى پرداختم و البته نيز به پيشرفت هاى كه در عرصه فرهنگى نصيب اين زبان ها شده اشاره كردم و گفتم كه اينها پيامد زندان ها و اعدام هاى فرزندان كرد و عرب و ترك و بلوچ است نه هديه هيچ رژيمى

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr