بی آبی مناطق عرب نشین ایران

در اين مصاحبه – که در تاریخ ۳۰/۶/۲۰۲۰ انجام گرفت – به تلويزيون كلمه گفتم كه تشنه نگه داشتن اهوازى ها بخشى از راهبرد كوچاندن آنان از سرزمين اجدادى شان به ساير مناطق ايران است تا موى دماغ چپاول آب و نفت و ساير ثروت هاى استان اهواز نباشند. اما اين را هم گفتم كه همين عرب ها طى سه سال گذشته دو قيام بزرگ سراسرى را در ايران كليد زدند: دى ٩٦ و آبان ٩٨، لذا باور دارم آنان در همبستگى با ساير ملل به نتيجه خواهند رسيد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr