گروگانگیری در سفارت ایران همراه با مصاحبه کوتاهی با بنی طرف

راستى چرا به گروگانگيران كه اسلحه خودرا به بيرون پرتاب كرده بودند حمله كردند؟ و چرا دسترسى به اسناد اشغال سفارت ايران در لندن را براى صد سال ممنوع كرده اند؟ چه اسرارى در اين اسناد هست؟ در صورتى كه بريتانيا معمولا هر سى سال يك بار اسناد خودرا منتشر مى كند! فيلمى نسبتا واقعى از ژيار گل از اشغال سفارت ايران در لندن. اين فيلم اگر مكث بيشترى بر ريشه هاى اين عمليات و مبارزه مسالمت إميز مردم عرب در اوايل انقلاب مى كرد، انگيزه هاى اين شش جوان – که با این روش شان اساسا مخالف ام – بيشتر مشخص مى شد. متاسفانه اغلب صحبت هاى من در اين زمينه پخش نشد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr