ملى گرایی یا فارس گرایی

تاثر و گریه رهبر جبهه ملی بعد از صحبت های یوسف عزیزی بنی طرف در باره تبعیض نژادی و رنج و محنت عرب ها در ایران در برنامه ‘ملی گرایی یا فارس گرایی’. در این برنامه تلویزیون ‘ا ان تی وی’ در باره ماهیت و تاریخ ناسیونالیسم ایرانی بحث شد و یوسف عزیزی بنی طرف، کورش زعیم (از رهبران جبهه ملی) و مجید جوادی (از فعالان ترک) شرکت داشتند. بنی طرف تعریفی از ناسیونالیسم و انواع مختلف ناسیونالیسم ایرانی ارایه کرد و تاکید نمود که وجه اشتراک همه اینها – کمابیش – عرب ستیزی و باستانگرایی است. سپس موضع مخالف جبهه ملی و دکتر مصدق با طرح رزم آرا جهت اجرای اصل ‘انجمن های ایالتی و ولایتی’ مشروطیت را تشریح کرد و در نهایت، سخنان بنی طرف در باره تحقیر و توهین و تبعیض نژادی علیه ملت عرب در ایران باعث تاثر کورش زعیم و گریه او شد. اگر این اشک ها ژرف و واقعی باشند – که امیدوارمی رود این گونه باشد – منطقا باید به تغییر دیدگاه و برنامه جبهه ملی در باره عرب ها و سایر ملیت ها بیانجامد و اگر چنین نشود باید به همان مثل فارسی بسنده کرد ‘اشک تمساح’!

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr