آيا اقليت توهين آميز است؟

“آيا اقليت توهين آميز است؟” بحثى است در تلويزيون گوناز در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ كه يوسف عزيزى بنی طرف، دكتر ضيا صدر الاشرافى و جليل آزاديخواه در آن شركت دارند، از سه ملت عرب، ترك و كرد. من ابتدا تعريفى از اقليت و ملت ارايه كردم و گفتم كه در بين ملل امپراتورى قاجار، ملت فارس نخستين ملتى بود كه به آگاهى ملى دست يافت اما ظهور اين آگاهى در ميان ترك ها ديرتر بود. واضافه كردم كه عرب ها در مقطع مشروطيت اساسا از استقلال داخلى برخوردار بودند و كارى به تهران نداشتند اما بحث ميان فعالان سياسى ترك و گيلك و ديگران در باره چند مليتى بودن جامعه و تبلور ملت ها و كشورها پديدار شد كه با برآمدن رضا خان، مغلوب جريانات تمركز گرا شد اما نبرد تاكنون ادامه دارد . نيز پرداختم به تمايز ميان مفهوم اقليت و ملت و كشور، و بريتانيا را مثال آوردم.سپس درباره نقش بارز ترك ها در نبرد براى درهم شكستن سيستم تك مليتى حاكم تاكيد كردم . هم چنين گفتم كه مملكت عربستان طى پانصد ششصد سال تاريخ ممالك محروسه، هميشه جزو اين ممالك نبود بلكه حدود نصف اين مدت را مستقل بود ووضع اش با كردستان و آزربايجان فرق داشت. من اشاره اى كردم به ظهور نشانه هاى جامعه جديد غيرمتمركز و ملت هاى آگاه به حقوق خود درجامعه كنونى ايران ( همچون شمار عمده زندانيان و اعداميان غيرفارس) وافرايش نشر كتاب به زبان هاى تركى، كردى و عربى.بحث را در این ویدیو بشنويد:

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr