ما باید عرب ها را بکشیم

blob:https://web.telegram.org/4dda28a6-eba1-449e-9aa9-d28754166990

ما بايد از اين عربا اينقدر بكشيم كه اينا از ترسشون يعنى يك مو خلاف نكنند اين ور و آن ور، ما بايد فقط عرب بكشيم..منظورش از اعراب، اعراب ايرانه “. كرونا را رها كنيد به مصاحبه حسين دهباشى با محسن كنگرلو در برنامه آپارات ج ا ا توجه كنيد. صحبت از كشتار خرداد ٥٨ عليه مردم عرب محمره (خرمشهر) و ديگر شهرهاى استانى است كه تيمسار احمد مدنى استاندارش بود و فرمانده نيروى دريايى كل ايران اش. مدنى و هم پيمانان حزب اللهى اش دست كم ٥٠٠ نفر را در ٩ خرداد و روزهاى بعد از آن در محمره كشتند. بعيد نمى دانم كه سه برنامه تاكنونى آپارات در باره وقايع تابستان ٥٨ محمره تسويه حساب هاى جناحى را هم در نظر دارد اما كلام اين مسوول امنيتى سند محكمه پسند ديگرى از كشتارى است كه تيمسار مدنى – عضو جبهه ملى ايران و مورد تاييد خمينى و بازرگان – عليه مردم عرب انجام داد؛ مردمى كه خواستار حقوق خويش در چارچوب ايران بودند و خواسته هاى دوازده گانه آنان به مسوولان آن هنگام ايران ارايه شد ومن گواه فرآيند آن بودم. عكس دژخيم عرب ها – مدنى- هنوز هم در صفحه اول سايت جبهه ملى ايران به مردم عرب ما، دهن كجى مى كند. آنان با اين كار، فاشيسم عريان او را تاييد مى كنند و از نقد كاركردهاى او ابا دارند. اين امر در مورد ديگر حزب ها و شخصيت هايى كه مدنى را تاييد كردند هم صدق مى كند. اما اگر فكر مى كنيد مدنى مرده است اشتباه مى كنيد، انديشه “خون عرب خورى” همچنان در ميان گروه هاى مختلفى ازجامعه زنده است، تازه ترين نمود آن را در قتل عام جراحى و معشور ديديم در آبان ٩٨.به اين فيلم نگاه كنيد:

یوسف عزیزی بنی طرف

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr