(زبان مادری، عامل جدایی؟ (برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترناشنال

برنامه چشم انداز تلويزيون ايران اينترناشنال در روز ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ زير عنوان “زبان مادرى، عامل جدائى؟ در نيم ساعت نخست اين برنامه، سعيد پيوندى، استاد دانشگاه ليون فرانسه و امير كلان استاد دانشگاه تورنتو كانادا شركت كردند كه جنبه هاى روانشناسيك و جامعه شناسيك عدم تدريس به زبان مادرى را بررسى كردند. پيوندى از اصطلاحات نامناسب خرده فرهنگ و زبان هاى محلى استفاده كرد كه پاسخ اش را دريافت كرد. در نيم ساعت دوم من بودم و امير كلان و كورش زعيم از جبهه ملى. گر چه جبهه ملى يك گام حلو آمده و به تدريس به زبان هاى غير فارسى تن داده است اما ايشان از واژگانى چون زبان هاى محلى و بومى يا مغالطه اى در باره وضع زبان ها و مليت ها در منطقه داشت كه با پاسخ من و امير كلان رو به رو شد. كورش زعيم همان كسى است كه حدود هفت سال پيش به بى بى سى و صداى آمريكا نامه نوشت و خواستار شد تا با من مصاحبه نكنند. او اكنون با من دور يك ميز مى نشيند اما به رغم همراهى ظاهرى اش، گرايش هاى تماميت خواهانه نژادى خودرا نشان مى دهد. وجود اين نظرات – اغلب مثبت – نسبت به ضرورت تدريس زبان هاى غير فارسى نشانگر پيشروى پيكار تركان، كردان، بلوچان و عرب ها طى سال هاى گذشته است. زندان ها، اعدام ها، ورزشگاه ها و خيابان ها گواه اين پيكار ماست اما اين تازه اول راه است و براى رسيدن به حداقل حقوق خود راهى طولانى در پيش داريم. گفتنى است كه نخست، پرده حاوى تصاوير مليت ها خالى از وجود تصوير عرب ها بود و دوم، در نيم ساعته دوم سه نفر را مهمان كرده بودند كه فرصت كمى به من رسيد تا نظر خودرا بيان كنم. سوم، در كامنت هاى صفحه فيسبوك تلويزيون ايران اينترناشنال جماعت قومگراى متعصب ضد عرب هر چه از دهانشان بيرون آمده نثار من كردند، فقط به دليل اين كه از حقوق زبانى و فرهنگى عرب ها و ديگر مليت ها دفاع كردم با دلايل زبانى و فرهنگى و تاريخى. متاسفم كه جامعه ايران و فضاى مجازى اين قدر آلوده به راسيسم و عرب ستيزى است

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr