اتنیکی نامرئی به نام فارس-میزگرد تلویزیون آزنیوز

https://youtu.be/PaJ0wCEyPrA

 در این میزگرد تلویزیونی من و يونس شاملى شركت کردیم. من ابتدا تعریفی از اتنیک و ملیت و ملت ارایه دادم و سپس درباره دلايل اين نامرئى بودن صحبت كردم و برخى از مستندات تاريخى را در باره ظهور اصطلاحاتى چون “فارس” و “ملت فارس” ارايه دادم كه توسط دستگاه ديكتاتورى فرهنگى رضا شاه از كاربرد آنها جلوگيرى شد. نيز به دشوارى كار فعالان مليت ها در رويارويى با گفتمان صاحب امتيازات سخن گفتم و در پايان ها به مشابهت ناسيوناليسم بودايى برمه با معادل ناسيوناليسم شيعى آريايى خودمان اشاره كردم كه در اولى خونتاى نظامى حاكم و سان آنگ سوچى دموكرات و اپوزيسيون سابق را در بر مى گيرد و در دومى حاكمان و بخش هايى از اپوزيسيون را

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr