شعله هاى شعر حسن حيدرى-مصاحبه ام با تلویزیون «ا ان تی» آزربایجان

شعله هاى شعر و قطره هاى جان شيفته حسن در جاى ها و زبان هاى مختلف جارى شد. عرب ها چقدراند؟ چرا آرام نمى گيرند؟ حسن حيدرى كيست و در شعرش چه گفته است كه جان اش را بهاى شعرش كرد؟ توده هاى عرب در روز دوشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ چه شعار دادند؟ ريشه هاى نارضايتى شان چيست؟ و اساسا چرا پرچم ج ا ا را در اهواز به پايين كشيدند؟ و ديگر سوال ها و پاسخ ها را در مصاحبه ام با تلويزيون ” ا.ان.تى” آزربايجان ببينيد كه از باكو پخش مى شود. خانم مصاحبه گر به تركى مى پرسد و من به فارسى جواب مى دهم كه با زيرنويس تركى آزربايجانى همراه است. (شروع مصاحبه از دقيقه ٨)

ی ع بنی طرف

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr