مصاحبه بی بی سی با من ونجاح محمدعلی درباره تظاهرات مردم عراق-۲

مصاحبه بى بى سى با يوسف عزيزى بنى طرف و نجاح محمد على در باره تظاهرات مردم عراق در برنامه ٦٠ دقيقه چهارشنبه دوم اكتبر – بخش ٢
در اينجا نجاح محمد على براى بار دوم صحبت مرا قطع كرد تا در باره نظام فرقه گراى عراق و حاميان ايرانى اش سخن نگويم و دو سه دقيقه وقت برنامه را ضايع كرد.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr