ایران، آیا ، یک امپراتوری است یا دولت ملت؟

میزگرد تلویزیون گوناز تی وی با عنوان « ایران، آیا ، یک امپراتوری است یا دولت ملت؟» با حضور مهمانانی از چهار ملت عرب، ترک، فارس و بلوچ: یوسف عزیزی بنی طرف، شاکر شهریاری، حسن کیان زاد و رحیم بندوئی. بحث – متاسفانه – با شعاردادن و توی سخن دیگران پریدن و اهانت های عضو حزب پان ایرانیست میزگرد یعنی دکتر کیان زاد همراه بود که با وجود همه اینها تحمل شد. سعه صدر تلویزیون گوناز تی وی در دعوت از چنین مهمانانی ستودنی است و البته لازم بود جلوی تعدی ایشان به وقت دیگران گرفته می شد. این را می توان در مورد کوشش های ایشان برای جلوگیری از صحبت هایم در وقت و نوبت خاص ام در پایان میزگرد دید. با این همه، من معتقدم باید این گونه افراد را وارد این گونه مباحث کرد تا مخاطبان خود داوری کنند.

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr