ادامه تنش بین ایران و آمریکا؛ جنگ یا مذاکره

“تنش بين ايران و آمريكا، جنگ يا مذاكره” عنوان مصاحبه تلويزيون كلمه است با ١-مهران بختيار از جبهه ملى سامانه ششم٢- اميرحسين اعتمادى از فرشگرد ٣- همايون مهمنش از جبهه ملى خارج از كشور ٤- يوسف عزيزى بنى طرف از ملت عرب ٥- يزدان شهدايى از . شوراى مديريت گذار ٦- كاوه آهنگرى از جريان سوم ( مصاحبه با بنى طرف را در دو قسمت در دقيقه ٨ و دقيقه ٢٧/٣٧ ببينيد). تاریخ ۲/۶/۲۰۱۹

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr