پان ایرانیست ها خواهان چه نوع از فدرالیسم هستند؟

سخنان خاتمى در باره ضرورت برپايى نظام فدرال در ايران با واكنش هاى گسترده مخالفان اين ايده در درون و برون ايران رو به رو شد، از سيد جواد طباطبايى تا محمد قوچانى و روزنامه سازندگى تا نامه دويست تن از فعالان ايرانى در مخالفت با سخنان خاتمى. تلويزيون گوناز تى وى همچون هميشه پيشگام بررسى اين موضوع مهم شد. در برنامه اين هفته ديالوگ، من و دكتر ضياء صدر الاشراف و دكتر رضا حسين بر و ناصر كرمى شركت كرديم و بحث هاى زير صورت گرفت كه نشانگر ديدگاه هاى مختلف و گاه متضاد شركت كنندگان در ميز گرد بود. تاریخ پخش: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr