پان ترکیست ها چه کسانی هستند و چه می خواهند؟

https://www.youtube.com/watch?v=rJRd5UjWCgU&feature=share

“پان تركيست ها چه كسانى هستند و چه مى خواهند” موضوع بحث روز شنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۹ گوناز تى وى بود كه دكتر يحيايى،احمد هاشمى(هر دو ترك)،جليل آزاديخواه (كرد) و من در آن شركت كرديم. اس كلام من اين بود كه در برابر دويست سال كار تئوريك،فكرى، سياسى و فرهنگى مليت چيره و نيز حمايت خارجى از آن، ما به عنوان مليت هاى غيرفارس، كمتر كار كرده ايم و اساسا جامعه فارس زبان را خوب نمى شناسيم و تا زمانى كه پرسش و صورت مساله را خوب نشناسيم، در همچنان بر اين پاشنه خواهد چرخيد و حتى اگر اين نظام هم دچار تغيير شود نابرابرى هاى ملى ادامه خواهد يافت

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr