فيلم مصاحبه ام با سازمان حقوق بشر ايران در باره اعدام و مرگ زير شكنجه زندانيان عرب در اهواز

فيلم مصاحبه یوسف عزیزی بنی طرف با سازمان حقوق بشر ايران در باره اعدام و مرگ زير شكنجه زندانيان عرب در ايران.احمد رأفت اين گفتگو را انجام داده است. 16 نوامبر 2018

 

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr