بررسی چرایی انکار قوم یا ملتی به نام فارس با شرکت بنی طرف،ضیا صدر وکرمی درگوناز تی وی


فيلم ميزگرد تلويزيون گوناز در باره “بررسى چرايى انكار قوم يا ملتى به نام فارس”. كه من، دكتر ضيا صدر الاشرافى و ناصر كرمى شركت كرديم. در اين برنامه ريشه هاى وجود قوم پارس از دوران هخامنشى تا كنون بررسى شد كه البته جناب ناصر كرمى مخالف وجود قوم يا ملتى به نام پارس بود ومن و دكتر ضيا صدر كه معتقد به اين امر بوديم استدلال هايمان را ارايه كرديم.شنبه 5 آبان 97

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr