فیلمی از اهواز در 1916، عهد شیخ خزعل

https://www.facebook.com/yousef.azizibenitorof/videos/2074765879200350/

فيلمى كمياب از سوق عبدالحميد (بازار عبدالحميد در مركز تجارى شهر اهواز) كه در سال ١٩١٦ توسط انگليسى ها گرفته شده است. در اين دوره، شيخ عبدالحميد فرزند شيخ خزعل حاكم شهر اهواز بود كه پس از محمره، دومين شهر عمده مملكت عربستان ( خوزستان تحميلى) به شمار مى رفت. سه ويژگى انسانى اين فيلم؛ همه يا اكثريت مردم جامه سنتى عربى به تن دارند. يك تن از افراد كلاه عثمانى (فيسه) بر سر دارد كه احتمالا عراقى است. يك پليس خزعلى هم در فيلم ديده مى شود. لباس فرم اين پليس با عكس هاى ديگر نيروهاى پليس شيخ خزعل تشابه تام دارد. اين به آن معناست كه امير خزعل فرمانرواى مملكت عربستان داراى نيروى پليس خاص خود بوده است. احمد كسروى در كتاب تاريخ پانصد ساله خوزستان نيز به اين امر اشاره كرده است

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr