رسمیت زبان های مادری یا آموزش آنها در ایران، برنامه دیالوگ گوناز تی وی با مشارکت بنی طرف عرب، یحیایی ترک، اسفندیار خلف فازس و شهسوار کریمی بلوچ

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr