برنامه چشم انداز تلویزیون ‘ایران اینترناشنال’ در باره تظاهرات اقلیم اهواز با شرکت بنی طرف، تقی رحمانی، کورش زعیم، جعفر هاشمی و بیژن مهر

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr