(1) تنوع قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

مطالعات ملى

فصلنامه “مطالعات ملی” میزگردی با عنوان فوق برگزار کرد که در آن یوسف عزیزی بنی طرف، دکتر جواد هیئت، و دکتر عبدالله ابریشمی ( از عرب ها، ترک ها و کردها) و دکتر محمد مهدوی شرکت کردند. همین فصلنامه میز گرد دیگری را در همین زمینه با شرکت پرویز ورجاوند، دکتر داود هرمیداس باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ونورالله قیصری ترتیب داد که هر دو میزگرد را به عنوان بخش اول بحث یاد شده در تابستان 1380 منتشر کرد. متن کامل میزگردها را در این لینک بخوانید

http://www.ensani.ir/storage/Files/20110207170426-0%20(11).pdf

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr