(1) تنوع قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

مطالعات ملى

فصلنامه “مطالعات ملی” میزگردی با عنوان فوق برگزار کرد که در آن یوسف عزیزی بنی طرف، دکتر جواد هیئت، و دکتر عبدالله ابریشمی ( از عرب ها، ترک ها و کردها) و دکتر محمد مهدوی شرکت کردند. همین فصلنامه میز گرد دیگری را در همین زمینه با شرکت پرویز ورجاوند، دکتر داود هرمیداس باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ونورالله قیصری ترتیب داد که هر دو میزگرد را به عنوان بخش اول بحث یاد شده در تابستان 1380 منتشر کرد. متن کامل میزگردها را در این لینک بخوانید

http://www.ensani.ir/storage/Files/20110207170426-0%20(11).pdf

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr