از چپ: مجید نیسی، مهدی شبیری (درسال 2011 در گذشت)، جبار طایی (با لباس عربی) آیت الله محمود طالقانی (در سپتامبر 1979 درگذشت)، شاکر شکوری، یوسف عزیزی بنی طرف، قاسم حمادی، روحانی شاغل در دفتر آیت الله طالقانی (نامعروف) وفالح سواعدی

Ahwazi delegation To Tehran May 1979

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr