مجله شماره 4 “نامه کانون نویسندگان ایران” با آثاری از همین قلم و دیگر اهل قلم عرب اهوازی

مجله کانون نویسندگان ایران ویژه جنگ ایران وعراق با آثاری از شاعران و نویسندگان عرب اهوازی
7 April 2014 at 18:31
لینک زیر دانلود مجله “نامه کانون نویسندگان ایران” است که در زمستان 1359 شمسی در ایران منتشر شده . این شماره در برگیرنده شعرهایی از شاعران عرب اهوازی نبی نیسی (ص 110) و خلف یعقوب (ص 110) به ترجمه من است. نیز مقاله ای از همین قلم در باره تاثیر جنگ بر خلق عرب (ص 62) و شعرها و مقاله هایی از رضا براهنی، نسیم خاکسار، شمس لنگرودی، سیمین بهبهانی، قاضی ربیحاوی و مسعود میناوی در باره جنگ در این فصلنامه چاپ شده اند . از اینان، نبی نیسی و خلف یعقوب در سال 1358 ش و مسعود میناوی در سال 1386 در گذشتند
http://mypersianbooks.files.wordpress.com/2013/06/namehkanoonno4.pdf

Kanoon

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr