در نماز صبح تان

برای  سر به داران هاشم و هادی

یوسف عزیزی بنی طرف

در نماز صبح تان
وضو چگونه می گیرید؟
وقتی هاشم و هادی را
در سپیده دمان
از زبانشان بردار می کنید
چگونه دعا می کنید؟
وقتی که شعر رااعدام می کنید
وبا خون وضویتان
محو می کنید
عشق و زبان و نام را
معلمان را چگونه می کشید؟
فرزاد، هادی و هاشم و ریسان
مردگان بی گور، بی کفن
شاعران را چگونه بر دار می کنید؟
با ریسمان سیاه کینه تان
در اهواز و سرباز و كامياران
می پرسم
وضویتان با خون جوانان عرب چگونه است؟
از آرنج تا آروغ
آیا نشئه هم می شوید؟
از رقص واژه های خون چکان
چه لذتی دارد؟
خونریزی زبان
جانسپاری سخن
در نماز صبح تان؟
لندن 8/2/2014
Shabani Hashim

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr