کتاب افسانه های مردم عرب خوزستان – عربستان

کتاب “افسانه های مردم عرب خوزستان (عربستان)” به کوشش یوسف عزیزی بنی طرف و سلیمه فتوحی،  به فارسی و منتشر شده است، لطفا برای خواندن کتاب این لینک را مشاهده کنید

http://ar.scribd.com/doc/200779660/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

6Afsaneha book cover

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr