روز قتل رییس جمهور

Ruze_Ghatle_Raees_Jomhur

کتاب ” روز قتل  رییس جمهور” مجموعه ای است از یک رمان و دوازده داستان کوتاه از نجیب محفوظ و یک مقدمه سی و یک صفحه ای از

یوسف عزیزی بنی طرف مترجم این کتاب است . نسخه دانلود شده این کتاب را در این لینک بخوانید

http://www.cdi-iran.org/images/pdf/115_5405707.pdf

 

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr