آبادان

یوسف عزیزی بنی طرف

آبادان

واژه ای سوخته

برلبان خشک  خلیج 

برآمده از گلوگاه های آتش و آب

چون حسرتی فسرده

بر خاطره سرخ ماسه ها

حروف خسته اش، اینک

تعبیری از خمیازه های گند کوسه هاست

که در ذهنشان

خواب مرگ ماهیان

پرسه می زند

نقل از مجله توقیف شده آدینه شماره 20 بهمن 1366

abadan

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr