آبادان

یوسف عزیزی بنی طرف

آبادان

واژه ای سوخته

برلبان خشک  خلیج 

برآمده از گلوگاه های آتش و آب

چون حسرتی فسرده

بر خاطره سرخ ماسه ها

حروف خسته اش، اینک

تعبیری از خمیازه های گند کوسه هاست

که در ذهنشان

خواب مرگ ماهیان

پرسه می زند

نقل از مجله توقیف شده آدینه شماره 20 بهمن 1366

abadan

Latest News

جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


ايران، استقلال بحرين و عرب هاى اهواز


عباس معروفى، رضا براهنى و ديگر قضايا


Facebook

Twitter

Flickr