آبادان

یوسف عزیزی بنی طرف

آبادان

واژه ای سوخته

برلبان خشک  خلیج 

برآمده از گلوگاه های آتش و آب

چون حسرتی فسرده

بر خاطره سرخ ماسه ها

حروف خسته اش، اینک

تعبیری از خمیازه های گند کوسه هاست

که در ذهنشان

خواب مرگ ماهیان

پرسه می زند

نقل از مجله توقیف شده آدینه شماره 20 بهمن 1366

abadan

Latest News

فرافکنی نژادی


بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى


نامه تشکر از فعالان و رهبران سازمان های سیاسی آذربایجان


کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی


بکتاش


Facebook

Twitter

Flickr