بکتاش

بكتاش 
سنگ سخت 
نام نشكن 
نامه ناتمام 
نام كُردى 
نام تركى 
چشمى در برابر چاقو
چشمكى در ظلمت 
چشمه اى در سراب 
چگونه اى آبتين؟
'روح كامل' اوستائى!
گفتى: جان شيرينم را فدا مى كنم 
چه گوارا، چه قشنگ 
بر چرخ زدى چرخ 
در يك سپيده سياه 
وفرو رفتى در مغاك نظام نادانى 
پس سلامى برسان 
به مرگ به آزادى 
به پوينده، به مختارى 
به حيدرى 
- حسن را مى گويم كه برايش بيانيه دادى -
به هزاران محبوس
 به شهسواران آزادى 
يوسف عزيزى بنى طرف 
لندن ٩/١/٢٠٢٢

Latest News

فرافکنی نژادی


بررسى ملت عرب تحت ستم دولت-ملت ايرانى


نامه تشکر از فعالان و رهبران سازمان های سیاسی آذربایجان


کنفرانس «اصلاحات، اقوام ایرانی و راهکارها و موانع اجرای اصل 15 قانون اساسی


بکتاش


Facebook

Twitter

Flickr