سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان

نام “عربستان” سرزمين تحت فرمانروايى امير خزعل بر روی سكه هایی كه در عهد پادشاهان بریتانیا نظیر ملکه ویکتوریا و ادوارد هفتم در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست ضرب شده اند. از جمله در سال ١٩٠٦ با نام ادوارد هفتم پادشاه بريتانيا در هند. اين سكه ها يك روپيه اند كه پول رايج در هند زير سلطه بريتانيا بود و در عربستان محمره هم تقريبا پول شبه رسمى به شمار مى رفت.من در اهواز زنانى را مى شناختم كه نامشان روپيه – ربيه به لهجه اهوازى – بود. و اين گونه است كه مملكت عربستان را كوچك و تحقير و به استان خوزستان بدل كردند و به اين هم بسنده نكردند و از جنايت جمعى عليه مردم عرب دريغ نكردند، از جمله در ٩ خرداد ٥٨ كه صدها تن را در محمره كشتند و صدها تن را مجروح و زندانى و اعدام كردند. فردا نهم خرداد۱۴۰۰، چهل و دومين سالگرد جنايت عليه بشريت حاكمان كنونى ايران در عربستان است.من در این جا سکه دوره ملکه – ویکتوریا را آورده ام- یوسف عزیزی بنی طرف

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr