زنجیر بشکن بلوچ

زنجیر بشکن بلوچ
رستم حلق آویز
رودابه بى رمق
و سهراب خون شفق
تو خلقى صبور
سينه چاك
زير قَمه قَجر
تكه تكه ات كردند
زبان و نانت بریدند
ولهيدند در تابه تهران
تفته و تفتان
اما تو زنده اى
آتش سبزى
سبزه اى
سراوانى
خشمى و شعله اى
زاهدان نام تو نیست
تو بلوچی
تو دُزآبی
دادشاهی
مالکی
سراوانی
و هزاران خفتگانی
کشتگانی
خستگانی
جسته از گور استعمار
تفتان بی قرار
واله دره ى دارهای بی شمار
خنياگر دردهاى خون چکان
تو شاهد شورش بیوه گان، کودکان، و گرسنگان
سر بر آسمان بسای
تابان بى زمان
يوسف عزيزى بنى طرف
۲۷/۲/۲۰۲۱

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr