به مناسبت درگذشت حمید کنانی مربی تیم رفیش

حميد كناني

تيم رُفيش سى سال قبل از تراختور و مربى اش كه زندان كشيد و امروز سر بر خاك نهاد
امروز مردم اهواز با سردادن شعارها و يزله هاى حماسى و ملى، حميد كنانى را تشييع كردند. حميد يا آن گونه كه دوستانش مى نامند، ابوسعيد، در سال ١٣٥٩ ش و تحت تاثير فضاى آن روزگار، تيم رفيش اهواز را تشكيل داد كه همه بازيكنانش عرب بودند. ‘رفيش’ از يك محله به نماد همه شهر اهواز بل و همه ملت عرب بدل شد. درست حدود سى سال قبل از تشكيل تيم تراختور تبريز. تيم رفيش رتبه اول مسابقات فوتبال استان را كسب كرد و عزم داشت به مصاف تيم هاى ديگر ايران برود، اما جزايرى، نماينده خامنه اى و ديگر مسوولان استان كه يك سال پيش كشتار چهارشنبه سياه محمره را مرتكب شده بودند، از احياى موج هويت طلبى عربى به هراس افتادند. حميد كنانى را بعد از پانزده سال سابقه كار در نيروگاه رامين اهواز از كار بيكار و بدتر از آن زندانى اش كردند. او چهار سال حبس كشيد چون يك تيم عربى تشكيل داده بود و نه هيچ جرم ديگر.او هميشه مى گفت “اگر بتوانم سيصد جوان اهوازى را به سلاح ورزش و آگاهى ملى بكشانم كلاهم را بالا مى اندازم، چون جماعت حاكم، كارى با ترويج مواد مخدر در ميان عرب ها ندارند و شايد غيرمستقيم حمايت هم مى كنند”. او پريروز شنبه در گذشت و امروز جنازه اش همانند يك قهرمان تشييع شد. تسليت من به مردم اهواز و به بستگان و دوستانش، و به دوست مترجم ام جبار كنانى (ابودريك). آسوده باش ابوسعيد عزيز، ملت عرب اهواز راه خويش را يافته است.
يوسف عزيزى بنى طرف٢٥/۱/۲۰۲۱

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr