زمينه سازى براى ربايش

يوسف عزيزى بني طرف
احتفال في الساقي٥
گروهى به نام ‘خوزستان پاره تن ايران زمين است’ در صفحه تلگرام خود آشكارا از نيت خويش براى ربودن يوسف عزيزى بنى طرف پرده برداشته است. آنان مرا در راس ليستى قرار داده اند تا درباره ربودن و انتقال اش به ايران -به اصطلاح- نظر خواهى كنند. پيشتر نيز در گيرودار قتل هاى زنجيره اى در دوره خاتمى، نام من جزو صد نفر روزنامه نگار و نويسنده اى بود كه وزارت اطلاعات آن زمان، حكم قتلشان را صادر كرده بود. حال اين تهديد، چه جنگ روانى باشد و چه واقعى، اين جماعت ناسيوناليست گزافه گو نزديك به محافل امنيتى، مسووليت پيامدهاى حقوقى آن را بر دوش دارند. سركردگان علنى اين جماعت در اهواز براى كنشگران عرب شناخته هستند و نمى توانند از مسووليت اين تهديد شانه خالى كنند، هرچند اكنون در سايه سر نيزه نيروهاى امنيتى لميده باشند. از بلاهت و نادانى اين گروه غوغاگر و آلت دست، اين است كه نمى دانند من اساسا هيج نسبتى با حزب تضامن دموكراتيك ندارم و در نبرد خويش براى حقوق مردم ستمبر عرب در ايران، جز قلم مستقل خويش، سلاحى ندارم. گيرم كه مرا ربوديد يا كشتيد، با ششصد سال تاريخ حكمرانى اين مردم و ريشه هاى پولادينشان در زمين چه مى كنيد، با ده ها هزار جوان آگاه و تحصيلكرده عرب، با مليون ها شهروند عرب بى آب، بى نان، بى هوا و بى حقوق چه مى كنيد؟ با جنبش ملى رو به تعالى ملت عرب اهواز چه مى كنيد؟
(رونوشت متن تهديد)
******************************
پس از دستگیری حبیب اسیود، ترجیح می دهید کدام یک از افراد تجزیه طلب و تروریست زیر بازداشت و به ایران آورده شوند:
Anonymous Poll
— یوسف عزیزی بنی طرف(تضامن دمکراتیک اهواز)
— محمود مزرعه(جبهه دمکراتیک خلق عرب اهواز)
— عارف کعبی نوه خزعل(الدمیقراطی الاحوازی)

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr