شناسایی شاعران پارسی گوی تجزیه طلب

عبادان در شعر شاعران پارسی گو احواز در انجمن آرای ناصری رضا قلی خان هدایت

یوسف عزیزی بنی طرف
(طنز)
شناسايى شاعران پارسى گوى تجزيه طلب كه از صدام و سعودى پول گرفته اند: لیستی از شاعران پارسى گوى ايرانى متهم به تجزيه طلبى ، وهابيگرى و بعثى گرايى، اينان متهم اند كه پيشتر براى سرويس جاسوسى بعث عراق كار مى كردند و اكنون در خدمت سازمان جاسوسى آل سعود اند . جرم اين شاعران، آن است كه در شعر خود، “آبادان” را “عبادان” ناميده اند. هاشمي رفسنجانى، على اكبر ولايتى، پان ايرانيست ها و ديگر ناسيوناليست هاى ايرانى همواره تاکید کرده اند که نام های عربی شهرهای جنوب غرب ایران زاده و پرداخته صدام حسین، مزدوران بعثی و عوامل وهابی سعودی است. اين امر بايد از ديد ابوالقاسم صلواتى پنهان بماند و گرنه کار پای این شاعران- مثل راقم اين سطور – مى تواند به دادگاه انقلاب تهران کشیده شود. شاعران تجزيه طلب طبق اسناد و مدارك ضميمه عبارت اند از: ١- نظامی گنجوی ٢- سعدى شيرازى ٣- منوچهرى دامغانى ٤- مولوى ٥- ناصرخسرو ٦- هجويرى ٧- عطار نيشابورى
هم چنين در تحقیقات بعدی مشخص شد، خائن بزرگ و رهبر تجزیه طلبان، همانا فردوسی طوسی است که در شعر زیر، “اهواز” را از ایران جدا نموده و آن را مملکتی مستقل – همردیف ایران و روم – قلمداد کرده است. گفته می شود افزون بر صله ای که از سلطان محمود غزنوی ترک تبار گرفته، چند هزار دلار هم از حکام سعودی دریافت کرده است. جرم او، بسا بیشتر از آن هفت شاعر است. فردوسی طوسی در داستان “دارا و اسکندر” شاهنامه و از قول “دارا” می گوید: دوصد مرد بُگزید اندر میان —- زایران و اهواز و از رومیان
آخرين تحقيقات نشان مى دهد يك مزدور ديگر سعودى به نام رضا قلى خان هدايت نيز در صفحه ٦٩٥ كتاب “انجمن آراى ناصرى” ريشه اهواز را “احواز” دانسته و خوش خدمتى خودرا به تجزيه طلبان نشان داده است. لذا صادق هدايت از اين عمل نياى خود تبرى جسته و حساب عرب ها را در كتاب هايش رسيده است. مدرك دست نشاندگى رضا قلى خان هدايت را در تصویر ها ببينيد.

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr