انقلاب اكتبر عراق، انقلاب عليه مقدس

Image result for ‫مظاهرات كربلاء‬‎

مقدس در عراق نامقدس شد. ديروز توده هاى مردم شهر كربلا، عكس هاى “رهبر معظم نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران “را پاره كردند و عليه اين جمهورى زنا زاده شعار دادند. مردم در كربلا- پايتخت شيعيان جهان – و در بغداد و بصره و ناصريه فرياد زدند ” ايران برا برا، بغداد تبقى حره”. ديروز جمعه دست كم چهل و دو تن در شهرهاى مختلف عراق كشته شدند تا به قاسم سليمانى بگويند، “عصر ما عصر آريو برزن نيست، دوران اشكانى نيست،دوران توده هاست، دوران دموكراسى است نه استبداد مذهبى و نه عصر استعمار صفوى.گمشو برو بيرون، دست ات را از پشت فاسدان اسلامگراى كشورمان بردار”. مردم گرسنه مذهب زده، آماده اند از شعار عليه ولى فقيه ايران فراتر روند و ديگر ابعاد مقدس را نامقدس كنند. اين پتانسيل در عراق وجود دارد.”راور” زاده سپاهى، تو ملت عراق را نمى شناسى، تو تاريخ نوين عراق را نمى دانى، سال ديگر يكصد سالگى انقلاب ١٩٢٠ عراق عليه استعمار انگليس است، تو و ولى فقيه ات از آن استعمار قوى تر نيستى، تو گردهاى عراق را نمى شناسى، برو تاريخ اين كشور را بخوان، هر چند تو و دست نشاندگان عراقى ات، بيشتر خون بريزيد توفان بيشترى درو خواهيد كرد. گفتنى است در تظاهرات پيشين مردم عراق در اول اكتبر، طى پنج روز ١٥٧ نفر به خون افتادند و هزاران تن زخمى شدند.امروز شنبه نيز تظاهرات در شهرهاى مختلف عراق از سر گرفته شد . در اعتراضات و تظاهرات ديروز و امروز بغداد، حضور گسترده زنان چشمگير است. مردم مى گويند فردا روز نافرمانى مدنى است. مردم عراق “وطن” خويش را مى خواهند، كرامت ملى و انسانى خودرا طلب مى كنند. از پادوهاى استعمار فقهيان ايرانى بيزارند

يوسف عزيزي بنى طرف

٢٦ اكتبر ٢٠١٩

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr