باز نشر یک سند تاریخی در باره خودمختاری خلق های ایران

 

Iran Map3ب

از نشر یک سند تاریخی
متنی که در اینجا می آید، طرح جبهه دموکراتیک ملی ایران و حزب ها و سازمان های ملیت های مختلف – اعم از کرد، عرب، بلوچ، ترک و ترکمن است که در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان طرح خود مختاری این ملیت ها به تصویب نمایندگان آنها در دفتر جبهه در تهران به تصویب رسید. این طرح قرار بود در کنگره خلق های ایران در مهاباد در اواخر مرداد ۵۸ مورد بررسی شمار و سیع تری از مردم قرار گیرد اما با یورش گسترده نیروهای ج ا ا به کردستان در ۲۸ مرداد ۵۸ این موضوع منتفی شد. خود سند به عنوان یک سند تاریخی نشانگر همکاری نیروهای سیاسی ملیت های مختلف در آن هنگام است. دكتر هدايت الله متين دفترى -نوه مصدق- دبيركل و روانشاد شكرالله پاك نژاد كادر فعال جبهه بود. دكتر ناصر پاكدامن و دكتر منوچهر هزارخانى هم از كادرهاى رهبرى جبهه دموكراتيك ملى بودند. من این سند را از نشریه «الکفاح» نقل کرده ام که جز یکی دو جا که چند نقطه آمده بقیه متن، سند درست و صحیح است و من که در تدوین آن شرکت داشتم این موضوع را تایید می کنم.اما داستان نشریه الکفاح نیاز به وقت دیگری دارد که بازگو شود. من – البته – پس از مدت ها جستجو به یک شماره از نشریه «الکفاح» دست یافتم که به تدریج محتویات آن را منتشر خواهم کرد.
********************
رئوس کلی طرح خود مختاری
در اواخر تیرماه 58 کنفرانسی از نیروهای مترقی خلقها بدعوت جبهه دموکراتیک ملی ایران_در تهران برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودند:
از خلق کـــــــــــــــــرد:
_سازمان چریکهای فدایی خلق_شاخه کردستان
_سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان_کوموله
_حزب دموکرات کردستان
از خلق ترکمـــــــــــــــــــن:
_کانون فرهنگی خلق ترکمن
-از خلق عرب……..
_كانون فرهنگی خلق عرب ایران
از خلق بلـــــــــــــــــــــــوچ:
_سازمان دموکراتیک خلق بلوچ
_خانه بلوچ
از خلق تــــــــــــــــــــرک:
_گروه بررسی مسائل آذربایجان
وجبهه دموکــــــراتیک ملی ایران.
در این کنفرانس چند طرح از طرح خلقها مطرح شدند،که طرح زیر که در برگیرنده تمام طرحها بود،مورد قبول شرکت کنندگان قرار گرفته بود.
مابعنوان یکی از نیروهای شرکت کننده در این کنفرانس طرح کلی خود مختاری را در این مقطع برای خلق عرب مناسب می دانیم.
رئـــــــــــــــــــــــــوس کلـــــی طـــــــرح خـــــــــــــــود مختــــــــــاری
رئوس کل یطرح خودمختاری خلق های ایران که در “کنفرانس همبستگی خلقهای ایران” تصویب شد.
ماده1_ایران کشوری است کثیر المله که عمده ترین ملتهای آن عبارتند از :بلوح،ترک،ترکمن،عرب ،فارس وکرد.
ماده2-حکومت ایران مجموعه ای است از مناطق خود مختار با برابری حقوق وتکالیف که به صورت حکومت فدرال اداره می شود.
ماده3-مناطق خود مختار بر اساس زبان،فرهنگ،سرزمین ،ویژگیهای اقتصادی مشترک مشخص می شوند
بند1-تعییین وتغییر قلمرو مناطق خود مختار منحصرا از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم ناحیه مورد اختلاف مشخص می گردد.
ماده4-مجلس شورای مناطق خود مختار با رای آزاد ومستقیم ومخفی زنان ومردان ساکن هر منطقه شكل مي گیرد ومسئول وضع قوانین محلی وتنظیم روابط اجتماعی و…..ملت ساکن آن منطقه است ……………………….
بند1-قوانین ومقرارت مصوبه مجلس شورای منطقه نباید با قانون اساسی فدرال کشور ایران مباینت داشته باشد.
ماده5-مجلس شورای منطقه خود مختار ناظر بر اجرای کلیه قوانین محلی در منطقه است.
ماده 6-حکومت منطقه خود مختار توسط مجلس شورای منطقه خود مختار انتخاب گشته ودر مقابل آن مجلس مسئول اجرای صحیح قوانین مصوبه می باشد.
اداره کلیه موسسات منطقه اعم از انتظامی،اقتصادی،آموزشی وبهداشتی بعهده حکومت خود مختار خواهد بود.
ماده7-قوه قضاییه مناطق خود مختار بنابراصل تفکیک قوا در مناطق خود مختار ،مستقل خواهد بود.
ماده 8-زبان ملتهای خود مختار زبان رسمی این مناطق بوده ودر موسسات اجتماعی،اداری،قضائیه وآموزشی این زبان به کار خواهد رفت.
زبان فارسی نیز که زبان رسمی سراسر کشور است در کنار زبان مناطق خود مختار مورد آموزش واستفاده قرار خواهد گرفت.
بند1- اقلیتهای ملی ساکن مناطق خود مختار با داربودن خود مختاری فرهنگی،از لحاظ اداری تابع مقررات حکومت خود مختار می باشند.
ماده9-کلیه امور مربوط به سیاست خارجی ،دفاع ملی،سیاست پولی وارزی در صلاحیت حکومت فدرال است. اجرای برنامه………………………حکومت مناطق خود مختار ،بعهده حکومت فدرال………
ماده 10-حکومت فدرال مکلف خواهد بود برای جبران عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی مناطق خود مختارتا نیل به حد متعادل کشوری،بودجه اضافی لازم در اختیار قرار دهد.
ماده 11-حکومت خود مختار منطقه ضمن اداره امور منطقه مکلف به اجرای سیاست عمومی دولت فدرال که به تصویب مجلس ملی فدرال رسیده باشد، بوده وتمام کوشش خود را در جهت تحکیم همبستگی وهمکاری بین تمام مردم ایران به کار خواهد بست.
يوسف عزيزى بنى طرف

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr