در جشن هفتاد و چهار سالگی حزب دموکرات کردستان ایران

احتفال حدك١ احتفال حدك٢ احتفال حدك٣ احتفال حدك٤ احتفال حدك٥ احتفال حدك٦

ديشب ۱۷ اوت ۲۰۱۹، جشن هفتاد و چهار سالگى حزب دموكرات كردستان (حدك) در لندن بود. فرصتى شد تا با كاك خالد عزيزى دبير كل سابق واز نظريه پردازان اين حزب ديدار و گپ و گفتى داشته باشيم، من و دوستان عرب، حافظ فاضلى، منصور دورقى، قصى دورقى و دوستان بلوچ، رحيم بندوئى و جمشيد اميرى. كاك خالد كه خود شخصا از طرف اين حزب در مذاكرات نروژ شركت داشت ما را در جريان گفتگو با سجاد پور نماينده ج ا ا قرار دادكه البته رژيم اندكى بعد با موشكباران پايگاه ها و منازل اعضاى حزب نشان داد كه مقاصد ديگرى را در سر مى پروراند. به هر حال موضوع گفتگوها، يكى از موضوع هاى داغ و مورد پرسش حاضران كرد مراسم هم بود. اين عكس ها را به رسم يادمانى با ايشان و ديگر دوستان بلوچ و عرب گرفتيم

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr