جشن دفتر نایندگی اقلیم کردستان عراق در لندن

احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لندن١احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٢احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٣احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٤احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٥احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٦احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٧احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٨احتفال مكتب اقليم كردستان العراق في لنرن٩

ديشب،۸/۷/۲۰۱۹ به مراسمى دعوت شدم كه نمايندگى حكومت اقليم كردستان عراق در لندن و جك لوپرستى رئيس گروه همه حزبى هوادار اقليم كردستان عراق در پارلمان بريتانيا برگزار كردند. مراسم سخنرانى و موسيقى كردى و صرف خوراك سبك و نوشيدنى بود. سخنرانان، كاروان جمال طاهر مسوول نمايندگى اقليم كردستان عراق در لندن، جك لوپرستى، صالح التميمى سفير جمهورى فدرال عراق و يكى دو تن ديگر بودند.حاضران، عمدتا از كردها و عرب هاى عراق، شمارى از نمايندگان پارلمان بريتانيا و سفيران برخى از كشورها بودند. متاسفانه كسى از كردهاى ايرانى آشنا را در آن جمع نديدم. دو تن از روحانيان مسيحى، يك آخوند شيعه كرد فيلى – مؤلف كتابى در باره كردهاى فيلى عراق – و يك شيخ از شيوخ عشائر ناصريه عراق (با لباس عربى) و زنان و مردان كرد با لباس هاى ملى جلب توجه مى كردند. اينان گاهى رقص كردى هم مى رقصيدند كه شبيه چوبيه عرب هاى اهواز است. كاروان جمال طاهر كه نسبتا جوان است و از اتحاديه ميهنى، عربى را خوب صحبت مى كرد واين پديده اى است كه در نسل جوان كرد عراقى كمياب است. مراسم در جايى از پارلمان بود كه پيشتر نرفته بودم، جايى به نام Terrace Pavilion كه كنار رود تايمز واقع است. به گمانم، حاشيه مراسم پربارتر بود زيرا با شخصيت هاى مختلف مسايل گوناگونى مطرح شد؛ از مسايل كردستان عراق و مسايل كردها و عرب ها در ايران تا مسايل حاد منطقه.

یوسف عزیزی بنی طرف

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr