از بستن بیت العرب تا دستگیری حسین فرج الله کعب

عکس موسسان بیت العرب

سايه سركوب حداكثرى رژيم: از بستن بيت العرب تا دستگيرى حسين فرج الله كعب
جمعيت عرب هاى خوزستانى مقيم تهران (بيت العرب) متولد اول تير ١٣٨١ است اما رژيم ج ا ا، اين نهاد مدنى را در چهار سالگى اعدام و دفتر و دستك اش را مصادره كرد. اين نخستين فعاليت مدنى ملت عرب در ايران نيست كه اعدام مى شود بلكه ملت ما از همان روزهاى آخر بهمن ٥٧، كانون هاى فرهنگى و سياسى خودرا در شهرهاى مختلف استان تشكيل داد اما با رگبار مسلسل هاى تندروان مذهبى و ناسيوناليستى رو به رو شد. با گشايش فضاى سياسى در دوره خاتمى، به پيشنهاد نگارنده، بيت العرب تشكيل شد تا به عنوان نخستين نهاد مدنى اجتماعى مردم عرب استان در پايتخت، از يك سو با دولت اصلاحات و از سوى ديگر با مردم تهران و ديگر خلق هاى ساكن آن در تعامل باشد. ما در تهران با جمعيت هاى مشابه گيلك، تركمن، كرد و آزربايجانى دوست شديم، بحث كرديم، شعر خوانديم و ترانه ها ترنم كرديم. اما نظام هميشه هراسناك و عقب مانده آخوندى، بيت العرب را بست و سپس در سال ١٣٨٥ تنها حزب مسالمتجوى عرب ها يعنى حزب الوفاق را ممنوع كرد. معناى ديگر اين اقدامات رژيم اين بود كه: آى عرب ها شما يا بايد خفه شويد و منفعل يا دست به اسلحه ببريد تا بهترين هاى شما را به مسلخ بفرستم. گر چه شق دوم هم رخ داد اما عمده فعاليت فرزندان ما به فعاليت هاى فرهنگى، پژوهشى و مدنى اختصاص يافت. اگر هم اعتراض يا تظاهراتى صورت مى گرفت همگى مسالمت آميز بود، محله “حى الثوره”، نادرى، ملاشيه، ساحل كارون در اهواز و محمره و عبادان و ديگر شهرهاى استان گواه اين امر است. سيل بى سابقه فروردين ٩٨ و بى عملى اوليه دست اندركاران رژيم باعث تحرك روشنفكران و نهادهاى كم رمق مدنى و فرهنگى عرب براى كمك به مردم بى پناه و بى ياور عرب شد. پس از ده روز سپاه وقتى مطمئن شد مردم كوچ نمى كنند وارد عمل به اصطلاح كمك رسانى شد و به طور همزمان به دستگيرى ياريگران پرداخت. تاكنون ده ها روشنفكر و فعال مدنى عرب را دستگير كرده اند كه آخرين آنان، حسين فرج الله كعب است. او عيلام شناس برجسته اى است و در خصوص مشابهت هاى زندگى عيلاميان و عرب هاى كنونى استان تحقيقات منحصر به فردى دارد. او را كه حتى فعال سياسى نيست، دستگير كرده اند تا در كنار روشنفكران ديگرى چون قيس غزى و ماهر دسومى و ديگران مهمان سفره شكنجه آقايان باشد. البته قبل از دستگيرى ايشان به چند ماه يك امنيتى كار فرهنگى عرب – كه داعيه تاريخ پژوهى و قاموس نويسى دارد – و همرديف غير عرب اش به نام مجتبى گهستونى به بهانه هاىيى او را زير ضرب بردند تا زمينه را براى دستگيرى و احتمالا محاكمه اش آماده كنند. من با نكوهش سركوب هاى مستمر اطلاعات سپاه و اداره كل اطلاعات استان، با صداى رسا خواستار رهايى ايشان و ديگر فعالان فرهنگى و مدنى عرب هستم. زندانبانان و زندان سازان بدانند اين ره كه مى روند به “فروپاشستان” است. گيرم كه نخبگان اين ملت را به بند كشيديد با نوجوانان و نوزادان عرب گاهواره ها چه مى كنيد؟
(عكس شمارى از موسسان بيت العرب چاپ شده دز نشریه محلی رای ملت. از چپ، ايستاده: حميد عبداللهى، جاسم اسدى، روانشاد منصور مشرف، يوسف عزيزى بنى طرف، صلاح زواوى سفير فلسطين، جاسم شديدزاده نماينده پيشين اهواز در مجلس شورا و احمد عباسيان “مهمان”. نشسته: عبدالحسن عباسيان و دكتر كاظم آلبوغبيش “مهمان”)
يوسف عزيزى بنى طرف

۳۰/۶/۲۰۱۶

 

Latest News

کشمکش ترک و فارس در ایران


قالت لي الشجرة: هنا مرغنا أنف الجيش الفارسي في الوحل


جلوه هاى زشت و زيبا در قيام مردم


پیام من به ملت کورد در تلویزیون کورد کانال


با اين شعار مسموم برخورد كنيم: ما آریایی هستيم عرب نمى پرستيم


Facebook

Twitter

Flickr