اعتراض من به نام «خوزستان» در دعوتنامه مجلس سنای فرانسه

اقلیم اهواز به جای خوزستان در دعوتنامه اصلاح شده مجلس سنای فرانسه

یوسف عزیزی بنی طرف

اعتراض به نام خوزستان و تبديل آن به اهواز (احواز). در دعوت نامه اى كه براى من و ديگر مهمانان سمپوزيم محلس سناى فرانسه فرستاده شده بود نام اقليم اهواز را “خوزستان” ذكر كرده بودند (در متن زیر) كه با اعتراض من رو به رو شد و طى ايميلى از برگزاركنندگان اين سمپوزيم خواستم تا نام ساختگى و تحميلى خوزستان را تغيير دهند و نام كهن اين اقليم يعنى اهواز را به كار گيرند كه خوشبختانه اين درخواست پذيرفته شد و در بروشورهايى كه در ميان مهمانان و حاضران در سمپوزيم توزيع شد اين تصحيح صورت گرفت و نام اهواز (احواز) را چاپ كردند. در زير ابتدا، متن ايميل ارسالى (سطر ٣٧ خوزستان) به مهمانان را مى بينيد و پايين تر از آن متن تصحيح شده برشور را(سطر ٤ اهواز يا احواز)ه
INTERNATIONAL SYMPOSIUM

“Iran : 40 years later”

Organized by the Kurdish Institute of Paris

Friday, February 22, 2019
2 pm – 7 pm

Luxembourg Palace
Salle Médicis
15 rue de Vaugirard – 75006 Paris

Programme
1.15 pm – 1.50 pm​Guests’ reception
2 pm​Welcome speech, M. Rémi FÉRAUD, senator of Paris
​Presentation of the symposium.

2.10 pm – 3.45 pm​Iran : 1979 -2019 : Evolution of the regime and Iranian society

Moderator :​Mr. Hamit BOZARSLAN, professor at the EHESS

Speakers :​• Ms. Marie LADIER-FOULADI, director of research, CNRS-EHESS
​ From local to global : the rapid change of the Islamic Republic.
​• Mr. Stéphane DUDOIGNON, director of research,, EHESS
​ The prospects of succession at the head of the state.
​• Mr. Abdel-Karim LAHIDJI, Honorary President of the FIDH
​ Situation of the Human Rights and the public freedoms.
​• Mr. Kamran MATIN, professor at the University of Sussex, UK
​ Revolutionary Rojhelat Dynamics : Results and Prospects.

3.45 pm – 5 pm​The situation of non-Persian peoples and religious minorities

Moderator : ​Mr. Kendal NEZAN, president of the Kurdish Institute of Paris

Speakers :​• Mr. Aziz BANITOROF, Khuzestan
​• M. Nasser BOLADAI, Baluchistan
​• Mrs. Turkan JAFARZADEH Azerbaijan
​• Mr. Hassan SHARAFI, Deputy Secretary General of the PDKI

5.30 pm – 6.45 pm​Iran’s regional aims and geopolitical issues

Moderator :​Mr. Georges Malbrunot, journalist at Le Figaro

Speakers : ​• Mr. Rémi FÉRAUD, senator of Paris
​• Mr. Alain FRACHON, journalist at Le Monde
​• Mr. Peter GALBRAITH, former ambassador of the United States to Croatia
​ The US vs Iran : Who is winning and will it lead to war ?

Latest News

پول خاص عربستان در دوره شیخ خزعل۱


سكه عربستان وجنايت در محمره عربستان


اسماعیل خویی در گذشت


شهرهای اسراییل؛ درگیری وآتش


شكست پروژه تك ملت سازى در ايران و اسرائيل


Facebook

Twitter

Flickr