قصیده خون

معشور

قصيده خون
نام من جراحى است
چمران نيست
نام من “كوره” است
طالقانى نيست
معشور را كشتند
ماهشهرى در ميان نيست
نام من، زبان من و نان من
پايمال توپ و تانك شما
كدام ماه، كدام شهر؟
نام من معشور است
سهم من از وطن، لجه هاى خون
نام من جراحى است
رود خون، شط شكسته
ققنوس نورسته
نه، هر چه خونم بريزيد
نام من جراحى است
چمران نيست
نام من “كوره” است
طالقانى نيست
عشق من، آزادى است
يوسف عزيزى بنى طرف

لندن ۱/۱۲/۲۰۱۹

جدیدترین مطالب

(زبان مادری، عامل جدایی؟ (برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترناشنال


(۲)آیا دشمنی پان فارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟


(۱)آیا دشمنی پان فارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟


تعریف ایران فراتر از آب و خاک است


وقتی مجتبی مینوی، نیما یوشیج ‘طبری’ را تحقیر می کند


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس